Privacyverklaring

Shalom Tours, gevestigd aan Kreek 4, 3206HK Spijkenisse, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.shalomtours.nl

Kreek 4, 3206HK Spijkenisse

+31611624220

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shalom Tours verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@shalomtours.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Shalom Tours verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en
producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shalom Tours bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Shalom Tours verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shalom Tours gebruikt alleen technische en functionele
cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Shalom Tours en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@shalomtours.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Shalom Tours wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shalom Tours neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@shalomtours.nl