Algemene voorwaarden

1. De reisovereenkomst:

1. Een reis kan via de website of telefonisch worden geboekt. Indien de reis telefonisch wordt gereserveerd, dient de reiziger binnen 5 werkdagen een schriftelijk boekingsformulier in te vullen en op te sturen naar Shalom Tours
1.2. De reiziger dient het boekingsformulier te controleren op fouten en/of onjuiste informatie.
1.3. De reiziger ontvangt zo spoedig mogelijk na schriftelijke aanmelding een bevestiging en factuur van de reservering.
1.4. Alle contacten verlopen uitsluitend via de hoofdboeker. Dit is degene die, mede namens een ander, de overeenkomst aangaat.
1.5. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De medereizigers zijn ieder voor hun eigen deel hoofdelijk aansprakelijk.
1.6. De hoofdboeker verstrekt bij boeking alle relevante gegevens over zichzelf en de medereizigers, inclusief specifieke wensen zoals kamerindeling, allergieën of extra nachten.

2. De reissom en de betaling:

2.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals deze op de website zijn vermeld. Uitgezonderd zijn afwijkingen zoals beschreven onder punt 5, de uitvoering van de reis.
2.2 De reissom is gebaseerd op prijzen, valutakoersen, belastingen en heffingen zoals die gelden op het moment dat het reisprogramma op de website is vermeld. Shalom Tours heeft het recht om tot 21 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met verhogingen van de vervoerskosten zoals brandstoftoeslag, belastingen en heffingen en onverwachte prijsstijgingen van vluchtkosten.
2.3 Een verhoging van meer dan 10% geeft de reiziger het recht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling over de verhoging van de reissom, deze af te wijzen. In dat geval wordt de overéénkomst kosteloos ontbonden.
2.4 Direct na ontvangst van de factuur dient 30% van de reissom worden voldaan.
2.5 De restbetaling van de reis dient op de factuur vermelde datum te zijn voldaan.
2.6 Indien er afwijkende vluchten geboekt worden die buiten de groepsboeking vallen, zal hiervoor de volledige ticketprijs direct in rekening worden gebracht.
2.7 Indien de reisovereenkomst binnen zes weken voor vertrek van de reis tot stand komt, dient de reissom per omgaande worden voldaan.
2.8 Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. Wordt ook na verzending van een betalingsherinnering niet aan de betalingsvoorwaarden voldaan, dan wordt de overeenkomst door Shalom Tours geannuleerd en worden  annuleringskosten in rekening gebracht. Zie hiervoor artikel 6.
2.9 Aanmelding voor een reis vindt plaats door telefonische of een online boeking via onze website.

3. De verplichtingen van Shalom Tours:

3.1 Shalom Tours is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.2 Kennelijke fouten en vergissingen binden Shalom Tours niet als deze fouten op het eerste gezicht als zodanig te herkennen zijn.
3.3 Shalom Tours is niet verantwoordelijk voor de schade welke de reiziger oploopt vanwege een vertraagde of gewijzigde  vlucht, welke reden de luchtvaartmaatschappij ook hiervoor aangeeft. 3.4 Shalom Tours draagt geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaard geen aansprakelijkheid in het geval van acute medische situaties tijdens de reis.
 
4. De verplichting van de reiziger:

4.1 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten.
4.2 De reiziger dient zo spoedig mogelijk na reservering informatie aan Shalom Tours te verstrekken met betrekking tot beperkte mobiliteit, lichamelijke en geestelijke toestand als dit tot ongemak, gevaar of risico’s kan leiden voor de reiziger zelf, of voor mede reizigers, passagiers en bemanning. 
4.3 Informatie dient ook worden verstrekt met betrekking tot zwangerschap. Het is de zwangere reiziger bekend dat de luchtvaartmaatschappij zich het recht voorbehoudt om een medische verklaring te verlangen.
4.4 De reiziger is zelf verantwoordelijk om een reisverzekering af te sluiten ook raden wij de reiziger aan om een annuleringsverzekering te sluiten.
4.5 Mocht een reiziger de reis voortijdig willen of moeten afbreken en zijn daar extra kosten aan verbonden, dan komen deze ten laste van de reiziger.
4.6 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Shalom Tours ter bevordering van een goede uitvoering van de reis.
4.7 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken door aan zijn meldingsplicht zoals genoemd in artikel 4.2 te voldoen.

5. De uitvoering van de reis:

5.1 Shalom Tours behoudt zich het recht voor af te wijken van het omschreven reisprogramma indien dit vanwege veiligheid of calamiteiten noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de reisleiding.
5.2 Shalom Tours stelt de reisbescheiden gedeeltelijk via de mail en gedeeltelijk op de luchthaven ter beschikking aan de reiziger
5.3 Shalom Tours brengt de reiziger zo spoedig mogelijk na reservering op de hoogte van de vluchttijden.

6. Documenten:

6.1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt de reisagent aan jou algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.
6.2 Jij bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en om tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
6.3 Jij bent zelf verantwoordelijk voor het bij je hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
6.4 Als je de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor jouw rekening.

7. De annuleringsvoorwaarden:

In geval van annulering, worden de volgende kosten aan de klant doorbelast:
7.1 Bij annulering tot 50 werkdagen voor vertrek: 30% van de reissom
7.2 Bij annulering tot 30 werkdagen voor vertrek: 50% van de reissom
7.3 Bij annulering tot 15 werkdagen voor vertrek: 75% van de reissom
7.4 Bij annulering tot 10 werkdagen voor vertrek: de volledige reissom
7.5 Bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige reissom
7.6 De annulering moet, door de hoofdboeker, altijd schriftelijk (via mail) worden doorgegeven.
7.7 Indien de reiziger, vanwege een verhoging van de reissom met minder dan 10% van de reissom, de reis wenst te annuleren, gelden de  kosten zoals vermeld in de punten 7.1 t/m 7.5
7.8 Het annuleren van een reis door één of enkele reizigers die gezamenlijk hebben geboekt, geldt als annulering van alle reizigers. Indien de over gebleven reizigers dit wensen, kunnen zij de overeenkomst laten staan, mits zij akkoord gaan met de eventuele hogere reissom.
7.9 De datum van annulering is de werkdag waarop Shalom Tours uw annulering ontvangt.

8. Opzegging, aansprakelijkheid, overmacht

8.1 Shalom Tours heeft het recht de reis vanwege te weinig deelname af te zeggen. Hiervan wordt de reiziger zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
8.2 Shalom Tours  behoudt zich het recht voor af te wijken van het omschreven reisprogramma indien dit vanwege veiligheid of calamiteiten noodzakelijk is.
8.3 Shalom Tours heeft het recht de reis af te zeggen als er voor vertrek een negatief reisadvies wordt afgegeven.
8.4 Shalom Tours is niet verantwoordelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, evenals feiten waar de annulerings- en of reisverzekering dekking voor verschaft. 7.5 Voor hulp en bijstand is Shalom Tours slechts verplicht voor zover dat in redelijkheid van Shalom Tours kan worden verwacht. Voor alle hulp en bijstand dient de reiziger in beginsel een beroep te doen op zijn reis- en of annuleringsverzekering (SOS hulpcentrale)
8.6 De geboekte reis wordt in hele dagen gerekend. Zo kan de reis op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met aankomst om 08.00 uur.

9. Wijziging

9.1 Na de totstandkoming van de reisovereenkomst, kan de reiziger tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek, een verzoek tot wijziging indienen. Hiervoor worden redelijke kosten in rekening gebracht. Wijziging in het aantal deelnemers wordt gezien als een deelannulering. Hiervoor gelden de annuleringsvoorwaarden.

10. Klachten

10.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij reisbegeleider van Shalom Tours
10.2 Indien de tekortkoming niet ter plaatse wordt opgeheven en deze ten koste gaat van en/of afbreuk doet  aan de kwaliteit van de reis dient de klant hiervan ter plaatse melding te maken
10.3 Als een klacht cq tekortkoming niet bevredigend is opgelost, moet deze binnen twee weken na de einddatum van de reis schriftelijk worden ingediend bij Shalom Tours.